Skip to main content
Algemene Voorwaarden
1. Partijen

1. Lodewijk.FRL, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78448085, gevestigd aan de Sternstraat 8 (1771 AP) te Wieringerwerf, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Lodewijk.FRL:

Website: Lodewijk.FRL
E-mailadres:
Telefoonnummer: 06-30410615
Btw-identificatienummer: NL003332165B78

3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden diensten van Lodewijk.FRL.


2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen Lodewijk.FRL en de Opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Lodewijk.FRL bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.


3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Lodewijk.FRL is aangegeven.

2. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Lodewijk.FRL.

4. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.

5. Alle opgaven door Lodewijk.FRL van de te gebruiken of te leveren diensten of werken in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Lodewijk.FRL.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lodewijk.FRL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Elk aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is Lodewijk.FRL gerechtigd alle meerkosten, zoals materiaal-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Ook indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de verantwoordelijkheden/werkzaamheden vergroot worden, is Lodewijk.FRL gerechtigd om de opgegeven prijzen in verhouding te verhogen.

8. De overeenkomst komt tot stand zodra de factuur van Lodewijk.FRL is betaald en Lodewijk.FRL verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres is aangekomen.

9. Lodewijk.FRL is uitdrukkelijk geen partij bij een overeenkomst die tussen Opdrachtgever en derden tot stand komt. Geschillen die uit een dergelijke overeenkomst voortvloeien dienen partijen zelf op te lossen. Lodewijk.FRL speelt hierbij geen enkele rol.


4. Uitvoering door Lodewijk.FRL

1. Lodewijk.FRL zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Lodewijk.FRL altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

2. Het staat Lodewijk.FRL vrij de opdracht en/of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

3. Lodewijk.FRL behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Lodewijk.FRL zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever erkent dat Lodewijk.FRL bij de uitvoering van de overeenkomst artistieke vrijheid heeft. Alle diensten van Lodewijk.FRL worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Lodewijk.FRL uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.


5. Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Lodewijk.FRL in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Lodewijk.FRL. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Er zorg voor dragen dat Lodewijk.FRL tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen en de voor de opdracht te verschaffen gegevens.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld of overtreden, dient Opdrachtgever Lodewijk.FRL hieromtrent tijdig te informeren. Lodewijk.FRL is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Lodewijk.FRL niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan Opdrachtgever te vergoeden.

4. Voorafgaand aan de uitvoering dient Opdrachtgever de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Lodewijk.FRL te verschaffen, zoals tekeningen, plattegronden, (inhoudelijke) maten en berekeningen. Lodewijk.FRL zal deze naar zijn beste weten beoordelen en Opdrachtgever waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Lodewijk.FRL is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door Opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Lodewijk.FRL verstrekt in het kader van de overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Lodewijk.FRL zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.


6. Betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Lodewijk.FRL te voldoen.

3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lodewijk.FRL is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.


7. Garantie en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na (op)levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet en er derhalve sprake is van een klacht, dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na levering Lodewijk.FRL hieromtrent te informeren.

2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Lodewijk.FRL indien de klacht binnen de garantie/verantwoordelijkheid van Lodewijk.FRL valt, de oplevering nog niet heeft plaatsgevonden en geen exoneratie van toepassing is, de klacht trachten te verhelpen door kosteloos naar redelijkheid het geleverde te herstellen ofwel te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

3. Wanneer Opdrachtgever Lodewijk.FRL omtrent de klacht te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de factuur heeft voldaan, een jaar is verstreken nadat is geleverd of het werk is opgeleverd vervalt zijn recht op enige remedie.

4. Lodewijk.FRL dient in geval van een gebrek binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Binnen deze termijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige remedie. De bepalingen, waaronder die omtrent de uitvoering door Lodewijk.FRL en verbintenissen van Opdrachtgever, van deze algemene voorwaarden zijn – zoals ook art. 2.1. bepaalt - op dit werk van toepassing. Indien de herstelwerkzaamheden meer kosten met zich meebrengen dan de hoogte van het factuurbedrag, is Lodewijk.FRL gerechtigd om in plaats van herstel, het factuurbedrag terug te storten tegen finale kwijting. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

5. Opdrachtgever verliest zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk indien hij dit niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Lodewijk.FRL heeft gemeld. Op Opdrachtgever rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een schadebeperkingsplicht.

6. Mocht Lodewijk.FRL onverwijld jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Lodewijk.FRL gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, maar te allen tijde (ook als er geen verzekering is waarop een aanspraak kan worden gemaakt) tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15%.

7. Indien Opdrachtgever voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en Lodewijk.FRL te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.

8. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van Lodewijk.FRL beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van zaken, verlies van contracten, supplementaire kosten.

9. Opdrachtgever vrijwaart Lodewijk.FRL voor alle aanspraken van derden terzake van de door Lodewijk.FRL verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.

11. De inhoud van het opgeleverde advies van Lodewijk.FRL is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Lodewijk.FRL opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Lodewijk.FRL. Lodewijk.FRL is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.


8. Overmacht en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn van de overeenkomst uitgesloten in het geval de Opdrachtgever een zakelijke opdrachtgever betreft (derhalve handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf). Indien de zakelijke Opdrachtgever tussentijds de overeenkomst wenst te beëindigen, is zij alsnog het gehele honorarium verschuldigd.

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lodewijk.FRL geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.

3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Lodewijk.FRL opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Lodewijk.FRL onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Lodewijk.FRL bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Lodewijk.FRL bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

5. Wanneer Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een verplichting en Lodewijk.FRL hem daartoe reeds heeft aangemaand en daarbij een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen, heeft Lodewijk.FRL het recht om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

6. Voorzieningen, die Lodewijk.FRL ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Lodewijk.FRL ten gevolge van de schorsing lijdt, dient door Opdrachtgever te worden vergoed. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Lodewijk.FRL. In het geval van een schorsing is Lodewijk.FRL gerechtigd direct een evenredig deel van het reeds verrichte werk te factureren.

7. Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Lodewijk.FRL bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval is Lodewijk.FRL gerechtigd om 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen.

8. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door de Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.


9. Intellectueel eigendomsrechten

1. Lodewijk.FRL behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Lodewijk.FRL zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Lodewijk.FRL of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

3. Het is Lodewijk.FRL toegestaan om afbeeldingen van het (gerealiseerde) geleverde c.q. de werkzaamheden te gebruiken voor promotiedoeleinden.


10. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Lodewijk.FRL is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Lodewijk.FRL.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Lodewijk.FRL haar hoofdvestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Lodewijk.FRL haar hoofdvestiging heeft.


Laatst gewijzigd op 01 Februari 2024